Snow
About project Velvetist O projektu Velvetist

“We have grown up playing Mafia 1 as kids and we always wanted to make a game with similar mechanics, sense of humour and attention to detail. It was important for us to have the prototype fully voice acted in both Czech and English, which is a legendary feature of the original game in Czechia and drives home our focus on the motion picture feel of the game. That is why we included more cutscenes in the prototype then we originally planed. We hope that everybody will like the prototype and that we will get help creating the full game, which will have 15 missions in total.”

„Na Mafii 1 jsme jako malí vyrostli a vždy jsme chtěli udělat hru s podobnými mechanikami, smyslem pro humor a důrazem na detail. Bylo pro nás důležité do prototypu vložit anglický i český dabing, který je v Česku tak legendární a který zvýrazňuje náš důraz na filmovost celé hry. Proto také máme v prototypu více filmových sekvencí, než jsme původně plánovali. Doufáme, že se prototyp bude všem líbit a že nám lidi pomůžou s vytvořením plné hry,
která bude mít 15 misí.“


Tom Barsweik

"We knew from the start that this is a large undertaking, that is why we tried to work as systematically as possible. For me as the graphic artist it meant working on a rough overall structure and letting the automatic generators handle the detailwork. Only by working this way it was possible for a single person to sensibly create an entire city. Now we need extra staff to expand on the work that has already been done.“

„Od samotného počátku nám bylo jasné, že jde o celkem velké sousto, proto jsme se snažili pracovat co nejvíce systematicky. Pro mě jakožto grafika to znamená pracovat spíše na hrubé kostře a na generátorech, které doladí detaily. Pouze s tímto přístupem bylo možné v jednom člověku smysluplně tvořit celé město. Nyní je ale potřeba dalších lidí na jeho rozšíření.”


Franz Bayer

Story Příběh

The story follows the hero called Luka Vollek, who wades through the systematic socialist propaganda in a Soviet occupied harbor city in the times of the Iron Curtain. Everyone knows that the system ceased to work long ago, but the still try to maintain it.

Luka falls into conflict with the law and the authorities and soon discovers the seamy underbelly of the society, the dissent and underground communities. In time, he falls deeper and deeper into the underground, takes drugs, smuggles weapons and participates in undermining of the system. He works with extremist resistance fighters and expects the revolution to come any day. However, the revolution turns velvet, and nothing goes the way he dreamed of - the chaos of capitalism is comin´.

Příběh sleduje hlavního hrdinu jménem Luka Vollek, který proplouvá systémem socialistické  propagandy v sověty okupovaném přístavním městě v době Studené války. Všichni ví, že systém nefunguje, ale přesto ho udržují.

Luka se dostane do konfliktu se zákonem a mocí a brzy pozná odvrácenou stranu společnosti (disent a underground). Časem se víc a víc propadá do tvrdšího undergroundu, experimentuje s drogami, pašuje zbraně, sabotuje systém. Pracuje s extremistickými odbojáři a každým dnem čeká na revoluci. Revoluce je však sametová, a nic není tak, jak si vysnil...divoký kapitalismus přichází.

screenshots
screenshots
Gameplay Hratelnos

Main gameplay elements contain driving around the city and shootouts, which are tied together by cinematics, which tell the story. You will also encounter easy puzzles, objective searching as well as pursuing enemies, running away, hauling boxes, conversations and meeting new people.. Mission are made from these basic elements, however each has its own distinct feeling and the player will never get bored!

Action switches with leisure, discovering the world and storytelling. This concept is crucial for us, as it gives the game a popular format which we feel was forgotten by time.

However, you will get the best impression from playing Velvetist: Prototype. It´s available for free on Steam!

Základními prvky hratelnosti jsou jízda po městě a přestřeleky, které jsou dohromady svázány cinematiky, jež vypráví příběh. Dále se ve hře samozřejmě sekáte s řešením jednoduchých puzzlů, pronásledováním nepřátel, ujížděním, nošením beden, konverzacemi a poznáváním nových lidí. Mise jsou složeny z těchto základních prvků, ale přitom má každá svůj vlastní kolorit a hráč se nebude nikdy nudit.

Akce se střídá s oddechem, objevováním světa a vyprávěním příběhu. Tento koncept je pro nás zcela zásadní a dává hře námi oblíbený formát, na který se tak trochu zanevřelo.

Nejlepší představu ovšem získáte, pokud si zahrajete VELVETIST Prototype. Ten je nyní zadarmo dostupný na Steamu!

Development Vývoj

Velvetist: Prototype will be released on the 15th of May for our Discord community. It will include one mission (called “Let's Hit The Pub”), which will give the player a taste of our vision. Playing the prototype will take about 30 min, and will include driving around the town, shootouts and a couple cutscenes.
Our plans for the full game

Za hrou stojí 2 pražští vývojáři - Tom Barsweik (logika a scénář) & Franz Bayer (veškerá grafika) ze studia SiCzech Arts (The Naked Game).
Samotná hra vzniká od ledna 2019.

Na hře se podílí několik dabérů a herců, hlavního hrdinu dabuje český slamer Anatol Svahilec, jeho parťáka dabuje herec Miki Křen (Samotáři), a sličnou servírku Mílu dabuje svým něžným slovenským hlasem zpěvačka Marina Laduda.

VELVETIST: Prototype vyšel 15. května pro naši Discord komunitu, obsahuje jednu misi (jménem “Jdem Na Jedno”), v níž hráč okusí, jakou máme vizi. Zahrání prototypu by mělo trvat cca 30min, obsahuje mimo jiné jízdu po městě, přestřelky a několik filmečků.
Naše plány pro plnou hru
How can I support you? Jak nás můžete podpořit?

Snow Snow

If you like the project and would like to help bring it to life, add the full Velvetist game into your Steam wishlist. It will help us significantly to complete a deal with potential investors. We shall also be eternally grateful for any sharing!

Pokud se vám projekt líbí a chcete podpořit jeho realizaci, přidejte si plnou hru Velvetist do wishlistu na Steamu. Významě nám to pomůže při jednání s investory. Také budeme velice rádi za jakékoliv sdílení!Presskit

Are you looking for more information, images and other content?
Visit our Press kit page.

Hledáte další informace o hře, obrázky či další obsah?
Navštivte náš Presskit.

Menu » Available for free on Steam « » Nyní zdarma na Steamu « Change Lang